Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Dreeverikerho r.y., ruotsiksi käännettynä Nylands Dreverklubb r.f. ja sen kotipaikka on Mäntsälä.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä dreeverirotua harrastavien kesken, herättää harrastusta dreeverien kasvattamiseen ja siitoksen edistämiseen, työskennellä rodun metsästyskelpoisuuden kehittämiseksi, pyrkiä rodun valtakunnalliseen standardisoimiseen Suomessa ja ylläpitää yhteyttä rodun kotimaahan Ruotsiin sekä muihin maihin, joissa dreeverirotu esiintyy.

3 §

Tarkoituksensa yhdistys pyrkii toteuttamaan toimeenpanemalla kokeita, järjestämällä näyttelyitä, palkitsemalla tuloksellista kasvatus- ja koulutustoimintaa, järjestämällä kursseja pätevien koe- ja ulkomuototuomarien kouluttamiseksi sekä suorittamalla valistus- ym. samantapaista tarkoitusta edistävää toimintaa.Yhdistys voi liittyä jäsenenä muihin kenneljärjestöihin. Yhdistys on oikeutettu vuokraamaan tai omistamaan kiinteätä omaisuutta edellä mainittua kurssi- ja koulutustoimintaa varten.

4 §

Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö. Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Vuosijäsenet suorittavat jäsenmaksunsa vuosittain, ainaisjäsenet kerta kaikkiaan. Hallituksen esityksestä yhdistys voi kunniajäsenekseen kutsua yhdistyksen toiminta-alalla erityisesti ansioituneen henkilön.

6 §

Hallitus voi, milloin erityistä syytä katsotaan olevan, kutsua kenneltyössä tai riistanhoidossa ansioituneen tai yhdistyksen tarkoitusperiä tukeneen henkilön yhdistyksen kutsutuksi jäseneksi, vuodeksi kerrallaan ilman jäsenmaksuvelvoitetta.

7 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tehköön kirjallisen ilmoituksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan ennen kalenterivuoden loppua. Ellei näin tapahdu, katsotaan jäsenyyden jatkuvan seuraavana vuonna ja näin ollen on seuraavan vuoden jäsenmaksu suoritettava. Jäsen voidaan erottaa, ellei hän ole kahteen vuoteen kirjallisesta ilmoituksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksujaan.

8 §

Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous erottaa jäsenen, joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä

1) on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa
2) on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.

Hallituksen on varattava jäsenelle erottamisasiassa oikeus antaa kirjallinen lausunto.

9 §

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

10 §

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on paikalla.

11 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa, juoksevissa asioissa sihteeri yksin.

12 §

Hallitus asettaa ja tarvittaessa palkkaa toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä ja palkkionsa talousarvion puitteissa.

13 §

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15:sta päivään mennessä ja on tilintarkastajien palautettava ne hallitukselle viimeistään helmikuun viimeiseen päivään mennessä.

14 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

15 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valtakirjain tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen,

2) kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin vaali,

3) kokouksen laillisuuden toteaminen,

4) kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen tarkastamaan kokouksen pöytäkirja,

5) hallituksen vuosikertomus, tilintarkastajien kertomus ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle,

6) kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis-, vuosi- ja ainaisjäsenmaksujen määrääminen,

7) hallituksen jäsenten vaali (puheenjohtaja ja 5 jäsentä),

8) kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali,

9) edustajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valitseminen muihin kenneljärjestöihin,

10) muut kokouskutsussa mainitut asiat,

11) yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, jotka on jätettävä viimeistään 7 päivää ennen kokousta ja joista hallitus antaa lausuntonsa. Kohta 10) nähden on voimassa, mitä 17 §:ssä on säädetty.

16 §

Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on ilmoitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

17 §

Kokouksessa älköön päätettäkö muista kuin kokouskutsuissa mainituista asioista.

18 §

Kaikki asiat, joista näissä säännöissä ei toisin ole määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kiinteän omaisuuden ostoon tai vuokraamiseen tarvitaan 5/6 äänten enemmistö annetuista äänistä. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenellä on valtakirjan nojalla oikeus edustaa yhtä poissaolevaa jäsentä

19 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Kirjallinen perusteltu muutosehdotus on jätettävä hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella alistaa asian kokouksen päätettäväksi.

20 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, vähintäin ¾ äänten enemmistöllä annetuista äänistä.Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat Suomen dreeverijärjestö – Finska Dreverklubben r.f, r.y:lle.

21 §

Muuten noudatettakoon voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.